Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

Η εταιρεία SUNWIND DRAMALIS με δωδεκαετή εμπειρία πάνω στο αντικείμενο των Φωτοβολταϊκών και τον χώρο συνολικά της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμβουλοι μηχανικοί εξοικονόμησης ενέργειας ,αλλά και ως σύμβουλοι αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων , διαθέτει τεράστια εμπειρία σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πάνω από 300 έργα επιτυχημένα και διασυνδεμένα στο ενεργητικό της με μηχανικούς έμπειρους και συνεργεία ,με έργα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων

Φορέας χρηματοδότησης :

ΥΠΕΝ/ ΤΠΔ/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία Δικαιούχων :

ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Περίοδος εφαρμογής :

2020 - 2025 με δυνατότητα παράτασης

Στόχοι :

Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του, η συμβολή του στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα η ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού και την προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του δημοσίου.

Σκοπός :

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται.

Χρηματοδοτούμενες δράσεις :

Το Πρόγραμμα επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) στο κέλυφος, τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και στα συστήματα αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Προϋπολογισμός :

640.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη)

Θεσμικό πλαίσιο :

KYA 4813/Β'/12.09.2022
Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707

Επικοινωνία :

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τηλ. Κέντρο: 213-1513000, 213-1515000
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
- Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
- Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
- Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
- Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
- e-mail: tpd@tpd.gr

   

Παρατηρήσεις :

- Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ
- Φορέας Ελέγχου του Προγράμματος ορίζεται το ΝΠΙΔ «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΚΑΠΕ), που αναλαμβάνει να συνεπικουρεί και να υποστηρίζει τον Φορέα Διαχείρισης

Ιστοχώρος προγράμματος :

http://hlektra.gov.gr

   

Xρήσιμες συνδέσεις :

https://hlektra.gov.gr/files/FAQ-HLEKTRA.pdf

   

Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις :

https://hlektra.gov.gr/files/FEK-2022-Tefxos%20B-04813-12_09_2022.pdf

Κατηγορίες υποψήφιων δικαιούχων του προγράμματος «Ηλέκτρα»

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του προγράμματος, σύμφωνα με τον ορισμό αυτών από την παρούσα πρόσκληση, εξειδικεύονται στις ακόλουθες 4 βασικές κατηγορίες πολεοδομικών χρήσεων:


1. Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ)
2. Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κλπ)
3. Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια, επισκοπεία κλπ)
4. Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων, που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ή είναι Ν.Π.Δ.Δ. (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ

Χαρακτηριστικά επιλέξιμων κτιρίων

Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ),καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιλέξιμες 10 προς χρηματοδότηση είναι επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που πληρούν αυστηρά το σύνολο των εξής προϋποθέσεων:

1. Είναι νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούν με την αντίστοιχη, πολεοδομικά, χρήση τους.
2. Ανήκουν στην ιδιοκτησία του υποψήφιου δικαιούχου. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτίρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη (βλέπε στοιχείο με α/α 16 της ενότητας 6).
3. Κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’ [Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’] του άρθρου 10 του Κ.Εν.Α.Κ.
4. Είναι κτίρια που δεν έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση.
5. Διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει Ε.Α.Κ. – 2000 και δεν έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας Α (http://www.oasp.gr/node/74).

Επιπλέον η χρηματοδότηση αφορά δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση ολόκληρου κτηρίου και όχι τμήματα αυτού, ενώ η ωφέλιμη επιφάνεια του πρέπει να είναι άνω των 500 τμ. Εξαιρούνται:

 

- Δήμοι κάτω των 40.000 κατοίκων

- Νησιωτικοί Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων

- Δήμοι που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης, αλλά και σε περιοχές που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (συγκεκριμένα Δήμοι που εντάσσονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Εύβοιας και Αρκαδίας)

- Δήμοι που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές κατά τα τελευταία δύο έτη.

 

στους οποίους οι επεμβάσεις αφορούν ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 300 τμ.

 

Χαρακτηριστικά επιλέξιμων επεμβάσεων

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προτεινόμενων κτιρίων αφορά σε επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών, ως ακολούθως:
α) θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων,
β) αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις),
γ) εξωτερικά συστήματα σκίασης,
δ) συστήματα ψύξης χώρων,
ε) συστήματα θέρμανσης χώρων,
στ) συστήματα μηχανικού αερισμού,
ζ) παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ),
η) συστήματα ηλ. εγκαταστάσεων και φωτισμού χώρων,
θ) συστήματα επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
ι) συστήματα αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και σύστημα
διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου – BEMS,
ια) βοηθητικά τεχνικά συστήματα
ιβ) εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Τα τεχνικά συστήματα μπορεί να λειτουργούν συνδυαστικά. Όλες οι προτεινόμενες
επεμβάσεις στα τεχνικά συστήματα αφορούν σε αντικατάσταση / εγκατάσταση, ή
σε προσθήκη, και πρέπει να είναι οικονομικά σκόπιμες - ωφέλιμες. Κάθε
προτεινόμενη επέμβαση θα ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ (πλην
της περίπτωσης ιβ). Τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας περιλαμβάνονται στις
ανωτέρω κατηγορίες.

Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από εγκατάσταση Φ/Β, ή άλλων συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η δαπάνη εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αποκλειστικά με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), καθώς και εγκαταστάσεις συστοιχιών αποθήκευσης της ως άνω παραγόμενης ενέργειας (συσσωρευτές).
Η μέγιστη ισχύς του συστήματος εξαρτάται από τα ανώτατα όρια που έχει καθορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και από την ισχύ της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου.
Στις εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό επιτρέπεται, μετά από αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, η εγκατάσταση σταθερού συστήματος συσσωρευτών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής σύστημα αποθήκευσης). Το σύστημα αποθήκευσης αποτελεί τμήμα της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού και η εγκατάσταση του θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες.
Η σύνδεση και λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης γίνεται παράλληλα με το δίκτυο διανομής. Η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης εξασφαλίζει ότι δεν θα ανταλλάσσει ενέργεια με το δίκτυο διανομής, δηλαδή η ενέργεια που αποθηκεύεται στο σύστημα αποθήκευσης προέρχεται αποκλειστικά από το σταθμό παραγωγής και η αποθηκευμένη ενέργεια διατίθεται αποκλειστικά για την τροφοδότηση των καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού.
Η ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης θα πρέπει να αφορά σε 24ωρη κάλυψη φορτίου.

Σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό νόμο και συγκεκριμένα με το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης-επιχορήγησης τουλάχιστον 50% της δαπάνης που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταïκού εξοπλισμού στα κτήρια των δικαιούχων με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού (ΝΕΤ-ΜETERING).

Στον υπολογισμό του κόστους των επεμβάσεων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των απαιτούμενων υλικών (κυρίων, βοηθητικών και μικροϋλικών), και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού αποτελέσματος.

Επιπλέον, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για τις συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε ενέργειες για την προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένης και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου) και την υποβολή του φακέλου Πρότασης Χρηματοδότησης, Προμελέτη, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Ενεργειακό Έλεγχο, Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής των σχετικών έργων, καθώς και για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Το ποσοστό επιδότησης είναι 10% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Ωστόσο, το όριο της επιδότησης για τη δαπάνη των υπηρεσιών είναι το ποσό των 150.000€.

 

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» πραγματοποιείται μερικώς με ποσοστό χρηματοδότησης, ή / και επιχορήγησης που ορίζεται στο στοιχείο με α/α (6) της παρ. 5.1 της παρούσας Πρόσκλησης. Η χρηματοδότηση υλοποιείται μέσω Επενδυτικών Δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ των υποψήφιων Δικαιούχων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/75516/436/31.07–2020 (Β’ 3156) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η Επιδότηση προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το υπολειπόμενο τμήμα της χρηματοδότησης της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης δύναται να προέρχεται από ιδίους πόρους των υποψήφιων Δικαιούχων, ή / και από πόρους Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) των ν. 3855/2010 (Α΄ 95) και ν. 4342/2015 (Α’ 143).

 

Ως ελάχιστος συνολικός και επιλέξιμος Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Αιτήσεων Ένταξης ορίζεται το ποσό των 100.000,00 ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αιτήσεων κάθε φορέα (καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σ’ αυτόν), αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού, ανά κατηγορία χρήσεων κτιρίου.

Ως άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται το ποσό του 1,50 ευρώ (€) ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος), όπου ως εξοικονομούμενη πρωτογενής ενέργεια ορίζεται η διαφορά ανάμεσα στον Ενεργειακό Έλεγχο πριν και μετά τη διαδικασία των επεμβάσεων.

Το ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του ποσού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο στοιχείο με α/α (4). Σε περίπτωση που με τις επεμβάσεις, το κτίριο υπόκειται σε ριζική ανακαίνιση, ή επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ τότε το ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης αυξάνεται κατά 10% (συνολικά 60%). Εφόσον επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ και πληρούνται όλες οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ (ριζική ανακαίνιση) τότε το ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης αυξάνεται κατά 20% (συνολικά 70%). Στα κτίρια του καταλόγου κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, εφόσον συνδυαστικά επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ και πληρούνται όλες οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ (ριζική ανακαίνιση), τότε το ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης αυξάνεται κατά 35% (συνολικά 85%).

Σε κάθε περίπτωση στα ανωτέρω ποσοστά προστίθεται ένα επιπλέον 10% στη χρηματοδότηση – επιχορήγηση εάν επιλεγεί η Σ.Ε.Α. ως χρηματοδοτικό σχήμα

 

Η χρηματοδότηση επεμβάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (για κατανάλωση / συμψηφισμό) από συστήματα ΑΠΕ (Φ/Β, ανεμογεννήτριες κ.ά.), προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι επιλέξιμη εφόσον σωρευτικά:

i. έχουν ολοκληρωθεί οι βασικότερες δυνατές επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο (κέλυφος, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτλ), σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ),

ii. αποδεδειγμένα αναβαθμίζουν το κτίριο τουλάχιστον στην ενεργειακή κλάση Β, παράλληλα με επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας,

iii. η σκοπιμότητα τους τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους– οφέλους,

iv. δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

Η εταιρεία μας SUNWIND DRAMALIS θα αναλάβει για εσάς την αδειοδότηση και κατασκευή του φωτοβολταικού πάρκου και συστήματος σας  και την χρηματοδότηση του 100% καθώς και την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης παρέχοντας ανταγωνιστικές τιμές εξοπλισμού ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μανώλης Δαγγίλας  2310 478992 , 6951 113648  manolisdaggilas@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Άκης Τσορακλίδη 23850 29140, 6984 869260 akistsorakl97@gmail.com

Επιστροφή