ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΌ ΠΑΡΚΟ 500kw

Αν έχετε ένα χωράφι από 8 στρέμματα και επάνω μπορείτε άμεσα να καταθέσετε αίτηση για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 500kw με απόσβεση της επένδυσης σε βάθος πενταετίας και με εγγυημένη τιμή 20ετίας.

Το κόστος για την κατάθεση του φακέλου είναι 1.000€ . Πληροφορίες SUNWIND DRAMALIS 2310478992 6945490599

Το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε αν στο χωράφι σας μπορεί να γίνει φωτοβολταϊκό στην κατά τόπους Περιφέρεια προσκομίζοντας τοπογραφικό διάγραμμα.

Εάν γίνεται ξεκινάμε την κατάθεση φακέλου στον ΔΕΔΔΗΕ.

Η Τράπεζα χρηματοδοτεί έως και το 100% της επένδυσης σε ορισμένους πελάτες της ,αλλά κατά κανόνα ζητάει 20% ιδία συμμετοχή στην επένδυση με δέσμευση της σύμβασης με τον ΔΑΠΕΕΠ.

Την αγορά φωτοβολταϊκών, αλλά και τις δανειοδοτήσεις για τέτοια έργα από τράπεζες, έχει ζωντανέψει η στρατηγική στροφή της κυβερνητικής πολιτικής προς την πράσινη ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον αφορά στα μικρά κυρίως έργα, τα λεγόμενα «500άρια», δηλαδή όσα ανήκουν στη κατηγορία των έως 500 kW, τα οποία πρόκειται να συνδεθούν στο σύστημα εντός της χρονιάς, έκαστο εκ των οποίων έχει κόστος επένδυσης γύρω στα 250.000 ευρώ.

Όταν μια εγκατάσταση έχει ως αποκλειστικό στόχο την έγχυση ενέργειας προς το δίκτυο. Σε αυτές τις περιπτώσεις στόχος είναι η μέγιστη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση της σε κάποιον προμηθευτή (καταναλωτή). Τέτοιου είδους μονάδες ονομάζονται και Φ/Β σταθμοί, Φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ. Συνήθως τα φωτοβολταϊκά πάρκα εγκαθιστούνται σε αγροτεμάχια, χωράφια, οικόπεδα κλπ. Η εγκατεστημένη ισχύς πλέον συνήθως είναι 500kW και η έκταση που καλύπτουν για τα 500αρια είναι από 10 στρέμματα και πάνω.

Κατηγορία επενδυτών φωτοβολταϊκών

Τιμή Αναφοράς (€/MWh) Επενδυτές με έργα <500 kWp που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από 1.1.2020 Σήμερα, και μέχρι και 4 μήνες από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού ειδικά για φωτοβολταϊκά, η Τιμή Αναφοράς είναι 70,3 €/MWh.

Aρα ένα έργο 500kw που αποδίδει 720.000kwh ετησίως x 0,0703 = 50.400€ τον χρόνο

Κόστος κατασκευής 250.000€ περίπου άρα χρόνος απόσβεσης 5 χρόνια.

Πώληση όλης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο.

Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp τα βήματα που απαιτούνται είναι

• Βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπου απαιτείται ΕΠΟ, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων),

• Έγκριση μικρών εργασιών από την Πολεοδομία,

• Προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ

• Υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, πρώην ΛΑΓΗΕ).

Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις πουαθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου51 του ν. 4178/2013 , δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας”

Επιστροφή