Δημοσίευση στο περιοδικό ECOTECH

Η εταιρεία Sunwind Dramalis, με δεκαετή εμπειρία πάνω στο αντικεί­μενο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στο χώρο συνολικά της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της βιοκλιματικής κατοι­κίας, διαθέτει τεράστια εμπειρία σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέρ­γειας. με πάνω από 300 έργα επιτυχημένα και διασυνδεμένα στο ε­νεργητικό της, με μηχα­νικούς έμπειρους και συνεργεία με έργα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η εταιρεία Sunwind Dramalis αναλαμβά­νει εξολοκλήρου τη με­λέτη, κατασκευή και παράδοση κάθε φωτοβολταίκής εγκατάστα­σης από 10kW ή 500kW έως έργα MW. Αναλαμβάνει επίσης έργα ε­νεργειακής κοινότητας 1MW σε όλη την Ελλάδα ή έργα πολλών MW, με έμπειρους μηχανικούς μελετητές, έχοντας υλοποιήσει έργα άνω των 50MW σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης αναλαμβάνει κάθε έργο ενεργειακού συμψηφισμού με net metering «με το κλειδί στο χέρι», με 300 έργα στο ενεργητικό της.

Η εταιρεία Sunwind Dramalis μπορεί να υλοποιήσει άμεσα με τε­χνογνωσία, πιστοποίηση και ποιότητα κατασκευής: πάρκα επί γης, βιομηχανικές επαγγελματικές στέγες, οικιακές στέγες, στέγες δημό­σιων και δημοτικών κτιρίων, μεγάλες εφαρμογές και συντήρηση ε­γκαταστάσεων.

Επιστροφή